BRIMBI Ltd

    Информационна система "Лаборатория" - ОПИСАНИЕ
Наименование Описание
Общо описание I. Следене и отчитане на:
1. Анализи(Приложение 1 от ЗВСН)
2. Анализи(Приложение 2 от ЗВСН)
3. Отделни анализи, свързани с изпълнение на процеса на винификация
II. Информационната система осигурява достъп през Интернет:
- на всеки служител или работник в лабораторията, на база на определен клас потребители със съответни права;
- на външни потребители, проверка на резулататите от анализите с използуване на лична парола;
Пълно меню за работа със системата I. Пълното меню, осигуряващо експлоатацията на ситемата, включва следните дейности:
- Номенклатури
- Управление
- Други справки
- Справки за АНАЛИЗИ
II. Всеки потребител получава достъп до системата, съобразен с дейността, която изпълнява. Тази възможност се осигурява с формиране на класове потребители, с използуване на потребителски код и парола
III. Външните потребители получават достъп до данните, свързани с техните поръчки, с използуване на потребителски код и парола